Through The Gloom

Mono Print Round 4
Mono Print Division A