Always ready to go!

Monochrome Print Round 3
Monochrome Print Division C