nearly a smile

Mono Print Round 2
Mono Print Division C