Salmon Fihing Alaskan style

Mono Print Round 4
Mono Print Division C